Feature chrysanthemum, kiku

Special feature "Chrysanthemum"-gathered chrysanthemum flowers
(Chrysanthemum morifolium), C. m. cv. Namino nichirin, Saiko Korin, Shinseiko no asa, Seiko kinpa, Gyokkoin,Saiko Yubi, Sengou kourin, Senkyou jonetsu

C. m. cv. nami no nichirin_img
Namino nichirin (florists’ daisy )
florists’ daisy Namino nichirin (scientific name: Chrysanthemum morifolium cv. Namino nichirin)...
C.m. cv. saiko korin_img
Saiko Korin (florists’ daisy)
Florists’ daisy 'Saiko Korin' (scientific name: Chrysanthemum morifolium cv. Saiko Korin) Kanmono...
C. m. cv. shinseiko no asa_img
Shinseiko no asa (florists’ daisy)
Florists’ daisy 'Shinseiko no asa' (Chrysanthemum morifolium cv. Shinseiko no asa) Kanmono(Tube),...
Chrysanthemum morifolium cv. seiko kinpa_img
Seiko kinpa (florists’ daisy)
Forists’ daisy 'Seiko kinpa' (Chrysanthemum morifolium cv. Seiko kinpa) Kanmono(tubular), flower...
C.m. cv.  shin gyokkoin_img
Shin Gyokkoin (florists’ daisy)
Florists’ daisy 'Shin Gyokkoin' (Chrysanthemum morifolium cv. Shin Gyokkoin) Large flower, wide ...
Chrysanthemum morifolium cv. saiko yubi_img
Chrysanthemum morifolium cv. Saiko Yubi
Chrysanthemum morifolium cv. Saiko Yubi Large chrysanthemum, kanmono(tuber type), petal width: th...
C. m. cv. sengou kourin_img
Sengou kourin (florists’ daisy)
Florists’ daisy 'Sengou kourin ' (scientific name: Chrysanthemum morifolium cv. Sengou kourin) La...
Chrysanthemum morifolium cv. senkyou jonetsu_img
C. m. Senkyou jonetsu
Senkyou jonetsu (scientific name: Chrysanthemum morifolium cv. Senkyou jonetsu) Large chrysanthem...
Chrysanthemum morifolium cv. kino matsuyama_img
Kiku Ki no Matsuyama
Chrysanthemum "Ki no Matsuyama"(Scientific name: Chrysanthemum morifolium 'Kino Matsuyama') is ta...
Chrysanthemum morifolium 'susono no tsuki'_img
Kiku 'Susono no Tsuki'
Kiku "Susono no Tsuki"(Scientific name: Chrysanthemum morifolium 'Susono no Tsuki') is tailoring ...
Chrysanthemum morifolium 'saga giku'_img
Chrysanthemum morifolium 'Saga giku'
Chrysanthemum morifolium 'Saga giku'
C. m. cv. commodore_img
Commodore (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Commodore' (Chrysanthemum morifolium cv. Commodore) Flower size: Small, flower ...
C.m. sanyo benimusume_img
Sanyo Benimusume
Sanyo Benimusume (scientific name: C.m. Sanyo Benimusume) Kanmono(tuber),petal width: fine, petal...
C.m. cv. dome giku_img
Dome giku (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Dome giku' (Scientific name: C.m. cv. Dome giku) flower size: small ,flower colo...
C.m. cv. kairyu syuhou_img
Kairyu syuhou (florists’ daisy )
Kairyu syuhou (scientific name : C.m. Kairyu syuhou) Kanmono(tuber), sepal width:thin, flower col...
C.m. cv. saiko sanshi_img
C.m. Saiko sanshi (florists’ daisy )
Saiko sanshi (C.m. cv. Saiko sanshi) 管物、細、橙色&黄色 Kanmono (tuber), petal: thin, petal color (flower...
C. m. cv. saiko no shigure_img
Saiko no shigure (florists’ daisy)
Forists’ daisy 'Saiko no shigure' (Chrysanthemum morifolium cv. Saiko no shigure) , kudamono(tubl...
C.m. cv.  gyokkoin_img
Gyokkoin (florists’ daisy)
Florists’ daisy 'Gyokkoin' (Chrysanthemum morifolium cv. Gyokkoin)
C.m. cv. shin taihei no ginpou_img
Shin taihei no ginpou (florists’ daisy )
Florists’ daisy Shin taihei no ginpou (C.m. cv. Shin taihei no ginpou)
C.m. cv. kokka sonkaku_img
Kokka Sonkaku (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Kokka Sonkaku' (C.m. cv. Shin taihei no ginpou)
C.m. cv. kokka himatsuri_img
Kokka Himatsuri (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Kokka Himatsuri' (C.m. cv. Kokka Himatsuri)
C.m. cv. zuiunden_img
Zuiunden (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Zuiunden' (C.m. cv. Zuiunden)
C.m. cv. kokka subaru_img
Kokka Subaru (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Kokka Subaru' (C.m. cv. Kokka Subaru) big, yellow, flower shape: thick, growth:...
C.m. cv. fuji no kagayaki_img
Fuji no kagayaki (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Fuji no kagayaki' (C.m. cv. Fuji no kagayaki) Large chrysanthemum, light yellow.
C.m. cv. fukusuke kudamono_img
Fukusuke kudamono (florists’ daisy )
Florists’ daisy 'Fukusuke kudamono ' (C.m. cv. Fukusuke kudamono) Large chrysanthemum, petal typ...

Copyright © 2020 Science & Technology Inst., Co. All Rights Reserved