chrysanthemum, kiku

Special feature "Chrysanthemum"-gathered chrysanthemum flowers (Chrysanthemum morifolium), C. m. cv. Namino nichirin, Saiko Korin, Shinseiko no asa, Seiko kinpa, Gyokkoin,Saiko Yubi, Sengou kourin, Senkyou jonetsu

Other Features